OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez Nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach. Korzystanie z Naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jednakże, jeżeli Państwo chcą skorzystać z oferty Naszego sklepu internetowego podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych np. przesyłanie informacji handlowych oraz informacji typu Newsletter. Jako firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe firmy.

Administratorem Danych Osobowych jest:
HEALTHCANN S.A
ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław
NIP 8943154198
REGON 386107598

tel.: +48 883 909 100
email: contact@healthcann.eu

Informacje ogólne.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 3. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Administrator stosuje środki pozwalające na zachowanie poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych przez niego przetwarzanych.
 5. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.
 6.  

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

 

 

Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 
 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie. Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. Macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych. Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

 1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania FV), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 1. Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

 1. Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

Cel, podstawa prawna, zakres oraz okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych.

 
Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaZakres przetwarzanych danychOkres przechowywania
Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy w szczególności w celu utworzenia i zarządzania Kontem; obsługi i realizacji Zamówienia; przeprowadzenia procesu płatności; zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług; rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez sklep w ramach serwisu oraz Sprzedawcy; obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego; nawiązania kontaktu
w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi).
art. 6 ust. 1 lit. b) RODOImię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy zamówienia.W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni / wysyłanie informacji handlowych.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z Naszych prawnie uzasadnionych interesów, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dbamy o to, aby Państwa podstawowe prawa i wolności miały charakter nadrzędny.
Imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych we wskazanym celu po wycofaniu zgody.Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji handlowej i nie udostępnił w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego (np. poczty email) w przypadku wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01)Imię i nazwisko; adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer rachunku bankowego.Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
Ustalenia, dochodzenie i obrona roszczeń przez AD.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę dwa lata).
Wykorzystanie plików COOKIESArt. 6 ust. 1 lit. a) RODONa stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych we wskazanym celu po wycofaniu zgody.

 

Odbiorcy danych.

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.
 2. Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację.
 3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Państwa dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia korzystania z serwisu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.
 5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu AD, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie Usług konieczne jest korzystanie przez Nas z usług podmiotów zewnętrznych takich jak:
 • firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania wspierającego prowadzenie działalności gospodarczej przez AD np. w zakresie wysyłki Newsletter, informacji handlowych, działań marketingowych,
 • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, doradcze, 
 • firmy kurierskie, 
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne i kartą płatniczą.
 1. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców.

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie.

 
 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Uprzejmie informujemy, że na podstawie Pani/Pana danych osobowych możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie które oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą Naszego sklepu oraz lokalizacji z których korzystają Państwo z Naszego sklepu.
 3. Prowadzone przez nas profilowanie polega na tym, że monitorujemy aktywność użytkowników Naszego sklepu, w tym ilość i częstotliwość wejść na stronę. Stosujemy profilowanie w celu ułatwienia nam przekazania treści reklamowych w ramach działań promocyjnych oraz marketingowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 

Analityka, cookies oraz dane eksploatacyjne.

 
 1. Jako firma świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW informujemy, iż w celu zwiększenia efektywności oraz jakości Naszych usług wykorzystujemy profilowanie osób odwiedzających naszą stronę tylko za zgodą Państwa używając takich narzędzi jak:
 2. Google Analytics, Universal Analytics – dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Tagi remarketingowe – używane przy kampaniach Google Ads. Pozwalają śledzić ruchy użytkownika w sieci i dostosowywać pojawiające się reklamy. W zakresie funkcjonowania Sklepu, będą to głównie tagi, które pozwolą reklamie (w formie tekstowej bądź graficznej) podążać za użytkownikiem.
 5. Tagi Google Ads – pozwalają na połączenie reklam ze stroną internetową i zbieranie podobnych danych co Google Analytics. Dane te są widoczne w Google Analytics.
 6. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 • dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
 • zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
  z Serwisu Internetowego;
 • zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych
  z Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Sklepu;
 • personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych
  z zainteresowaniami Usługobiorców.
 • remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają się użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne
  z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Postanowienia końcowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach niniejszego dokumentu zostaną Państwo poinformowania drogą poczty elektronicznej
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.10.2022

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaZakres przetwarzanych danychOkres przechowywania
Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy w szczególności w celu utworzenia i zarządzania Kontem; obsługi i realizacji Zamówienia; przeprowadzenia procesu płatności; zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług; rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez sklep w ramach serwisu oraz Sprzedawcy; obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego; nawiązania kontaktu
w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi).
art. 6 ust. 1 lit. b) RODOImię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy zamówienia.W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni / wysyłanie informacji handlowych.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających
z Naszych prawnie uzasadnionych interesów, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dbamy o to, aby Państwa podstawowe prawa i wolności miały charakter nadrzędny.
Imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych we wskazanym celu po wycofaniu zgody.Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji handlowej i nie udostępnił w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego (np. poczty email) w przypadku wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01)Imię i nazwisko; adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer rachunku bankowego.Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
Ustalenia, dochodzenie i obrona roszczeń przez AD.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, roszczenia z tytułu umowy sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę dwa lata).
Wykorzystanie plików COOKIESArt. 6 ust. 1 lit. a) RODONa stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych we wskazanym celu po wycofaniu zgody.

Contact@healthcann.eu